top of page
 • Allmän aktsamhet
  a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. b) Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med HSB Felanmälan tel. 010-303 23 00 eller hsb.se/felanmalan.
 • Allmän säkerhet
  a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. c) Lämna inte källardörrar olåsta. d) Var försiktig med eld. e) Din lägenhet skall vara utrustad med en fungerande brandvarnare.
 • Gemensamma kostnader
  Iaktta sparsamhet och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt via årsavgiften.
 • Balkonger och altaner
  Balkonger och uteplatser får inte användas för: a) Skakning av mattor och annan aktivitet som kan medföra olägenheter för närboende. b) Grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. c) Blomlådor skall fästas på ett säkert sätt d) Se till att balkongdörr är ordentligt stängd vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning för att undvika att vatten tränger in. e) För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen.
 • Mattpiskning
  För piskning och vädring av mattor finns piskställning på gården.
 • Matning av fåglar
  Matning av fåglar får ske på speciellt utvalda platser där fågelbord är uppsatta.
 • Tvättstugor
  Föreningen har totalt fyra st tvättstugor, belägna i källaren på Krondikesvägen 30a, 34, 36A och Norra Torlandsgatan 17B. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
 • Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer"
  Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummen eller i cykelställen. Cyklar får inte ställasi direkt anslutning till porten.
 • Gården
  a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker samlas ihop efter dagens slut. b) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.
 • Bilplats med motorvärmare (P-plats)
  Se Regler för hyra av parkeringsplats i er pärm, flik 6.
 • Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter"
  Boende källsorterar avfallet enligt betämmelser i lokal ordningsstadga. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i Miljörummet. Vänligen respektera källsorteringen av miljöhänsyn. Se Policy för avfallshantering/återvinning i er pärm, flik 7.
 • Källare / förråd
  Källargångarna skall hållas fria och får inte belamras. I källarförråden får förvaras personliga tillhörigheter. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden.
 • Parabolantenn
  Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
 • Husdjur
  Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten, inte gör sina behov i planteringar, på barnens lekytor eller framför fastighetens portar. Ägare av hund, katt eller annat husdjur har alltid skyldighet att plocka upp all spillning efter sitt husdjur, oavsett var det sker. Ägare av husdjur har alltid skyldighet att ha uppsikt och tillsyn över sitt husdjur så att det inte orsakar skada eller andra olägenheter i bostadsområdet. Löst springande hundar, katter eller andra husdjur utan uppsikt och tillsyn, kan hämtas av polis efter begäran. Giftiga husdjur får inte förekomma i bostadsrättsföreningen. För ormar/kräldjur som inte är giftiga krävs särskilt tillstånd från styrelsen.
 • Störningar
  För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller också i gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa mellan kl. 22.00 och 07.00.
 • Andrahandsuthyrning
  Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Se Regler för uthyrning i andra hand i er pärm, flik 5.
 • Lägenhetsunderhåll
  Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Föreningen ersätter inte vattenskador i den egna lägenheten utan bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Förändringar i lägenheten
  Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, som t ex att riva väggar och byta rör i kök och badrum. I vissa fall krävs även en bygganmälan. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten.
 • Om Du tänker flytta
  Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Se Checklista vid ägarbyte i er pärm, flik 1

Bostadsrättsföreningen Stormhatten

Ordningsreglerna gäller fr. o. m den 1/6-2003

Det här bör Du veta om föreningens ordningsföreskrifter

Ansvar för ordningen i Brf. Stormhatten

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av bostadsrättsföreningen mellan föreningsstämmorna. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. 
Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsföreskrifterna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. 


Som medlem i bostadsrättsföreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan du har också skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller föreskrifterna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. 
Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. 


Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa föreskrifterna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer föreskrifterna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa ordningsföreskriftrer är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

bottom of page