Föreningens organisation

Bostadsrättsföreningen Stormhatten är en privat, fristående förening som ägs av de 116 bostadsrättsinnehavarna.

Högsta beslutande organ är årsmötet som för övrigt hålls i april. Årsmötet utser i sin tur styrelsen.

Föreningens två vicevärdar har bl.a. till uppgift att ansvara för att styrelsens beslut verkställs. I arbetet ingår även diverse löpande uppgifter enligt upprättad befattningsbeskrivning. 

Vice värdsuppgiften i föreningen sköts av: Margaretha Fastesson (Ekonomisk förvaltning)
Joakim Nilsson (Teknisk förvaltning.)

HSB ansvarar för den löpande fastighetsdriften och underhållet.

För städning ansvarar Mellansvenska Städ AB.

För den ekonomiska redovisningen ansvarar Leif Rohdin från Deloitte.

Margaretha Fastesson
Vicevärd Ekonomisk Förvaltning

Leif Rohdin
Ekonomiansvarig

Styrelse

Från vänster: Jonas Lindgren (Suppl.), Joakim Nilsson, Örjan Odén (Sekreterare),
Joakim Larsson (Ordförande), Bo Berglund (Vice sekreterare), Lena Sundin (Vice ordförande)

Ordinarie revisorer:

Ordinarie: Per-Erik Björk
Ordinarie: Maria Laurin
Suppleant: Steen Viberg

Valberedning:

Sammankallande: Lena Sundin
Ordinarie: BoÖrjan Försth
Ordinarie: Vakant

© Stormhatten